องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง และโรงเรียนในเขตตำบลช่อระกา 3 แห่ง

2022-04-05
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-31
2022-03-29
2022-03-25
2022-03-24
2022-03-24
2022-03-22