องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

3. สถานที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

4. จำนวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 1 คน

5. การเลือกตั้งให้ถือเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เป็นเขตเลือกตั้ง

6. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 1 เขตเลือกตั้ง พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่

(1) หมู่ที่ 1 บ้านช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม

(2) หมู่ที่ 2 บ้านม่วง อำเภอบ้านเหลื่อม

(3) หมู่ที่ 3 บ้านขามเวียน อำเภอบ้านเหลื่อม

(4) หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ด อำเภอบ้านเหลื่อม

(5) หมู่ที่ 5 บ้านดอนยาว อำเภอบ้านเหลื่อม

(6) หมู่ที่ 6 บ้านหนองรัง อำเภอบ้านเหลื่อม

(7) หมู่ที่ 7 บ้านช่อบูรพา อำเภอบ้านเหลื่อม

(8) หมู่ที่ 8 บ้านช่อพัฒนา อำเภอบ้านเหลื่อม

(9) หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านเหลื่อม

7. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย

7.1 บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

7.2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

7.3 ใบรับรองแพทย์

7.4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 2,500 บาท

7.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 23 รูป

7.6 หลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

7.7 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

7.8 หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 7 ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

2022-04-05
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-31
2022-03-29
2022-03-25
2022-03-24
2022-03-24
2022-03-22