องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ……………………………….. ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตำบล เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตนเองและครอบครัว เป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ขอให้พนักงานส่วนตำบลผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความดี ความขยัน หมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติราชการ อีกทั้งปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสืบไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสมบัติ เขตจัตุรัส (นายสมบัติ เขตจัตุรัส) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
2022-06-09
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-04
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-18