องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


สำรวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากจนในพื้นที่ตำบลช่อระกา


วันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากจนในพื้นที่ตำบลช่อระกา เพื่อขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา รายละ 3,000 บาท หมู่บ้านละ 1 คน

2022-06-09
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-04
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-18