องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


นายสิทธิธันต์ วิริยะเสียร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

2022-06-09
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-04
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-18