องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


จัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบาง


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา นำโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตำบลช่อระกา เพื่อจัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 6 ครัวเรือน เด็กภายในครอบครัวยากจน 5 ครัวเรือน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา และขอขอบคุณท่านผู้นำทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2023-08-23
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-07
2023-06-06
2023-05-27
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-19
2023-05-03