องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


จัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบาง


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา นำโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตำบลช่อระกา เพื่อจัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 6 ครัวเรือน เด็กภายในครอบครัวยากจน 5 ครัวเรือน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา และขอขอบคุณท่านผู้นำทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09