องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


จัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบาง


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา นำโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตำบลช่อระกา เพื่อจัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 6 ครัวเรือน เด็กภายในครอบครัวยากจน 5 ครัวเรือน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา และขอขอบคุณท่านผู้นำทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2022-06-09
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-04
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-18