องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

2023-05-27
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-03
2023-04-20
2023-04-19
2023-04-17
2023-04-03
2023-03-31
2023-03-30