องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09