องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

2023-08-23
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-07
2023-06-06
2023-05-27
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-19
2023-05-03