องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

สภาพทั่วไป

1. ด้านกายภาพ

          1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา   ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1  บ้านช่อระกา   หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ด              หมู่ที่ 7  บ้านช่อบูรพา       

หมู่ที่ 2 บ้านม่วง         หมู่ที่ 5 บ้านดอนยาว             หมู่ที่ 8  บ้านช่อพัฒนา

หมู่ที่ 3 บ้านขามเวียน  หมู่ที่ 6  บ้านหนองรัง             หมู่ที่ 9  บ้านโนนสมบูรณ์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา   

          (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง    วันที่  19 เมษายน  พ.ศ. 2553)

                   ตั้งอยู่ที่  หมู่  1  ตำบลช่อระกา  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา

-  โทรศัพท์  044 756285  -  โทรสาร  044 756286

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                   ภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60%  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 35 %  และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5%  มี 3 ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)

          1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้งแต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า พายุฤดูร้อนอากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 39.9 องศาเซลเซียส     ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม ตุลาคม  แต่อาจเกิดช่วงฝนทิ้งซึ่งอาจนานประมาณ 1 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  15 องศาเซลเซียส  

1.4 ลักษณะของดิน

                    ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ

                    มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค  เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีป่าไม้ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 2 แหล่ง

ที่สาธารณะประโยชน์บ้านขามเวียน

ที่สาธารณะประโยชน์ดอนลำดวน