องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
 

การคมนาคม

 

        เส้นทางคมนาคม

                        การคมนาคมของตำบลช่อระกา    มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวตำบลได้   3   เส้นทางหลัก  ดังนี้

 
                                     - ถนน รพช. นม. 3252  สายตะโก – ช่อระกา  ระยะทาง  7  กม.
                                     - ถนน รพช. นม. 3256  สายวังโพธิ์ – บ้านนา – ช่อระกา  ระยะทางประมาณ 6 กม.
                                     -  ถนนสายตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ – ช่อระกา  ระยะทางประมาณ  6  กม.
 

                        การคมนาคมในตำบลช่อระกา มีถนนลาดยางสายตะโก – ช่อระกาเป็นเส้นทางหลักของ ตำบลหมายเลข   รพช.  นม.  3252   ผ่านกลางตำบลเชื่อมเข้าสู่ตำบลตาเนิน    อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  แยกจากถนนสายนี้ก็มีถนนผ่านไปสู่อำเภอบ้านเหลื่อมผ่านทางบ้านม่วง  หมู่ที่  2  สาย รพช. นม. 3256  และถนน รพช.  นม. 5253   ก็สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวอำเภอได้และเป็นเส้นทางสายหลักในการสัญจรติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล

 

        ถนนภายในหมู่บ้านในตำบล

                        (1)  ถนน คสล.                     จำนวน  15  สาย   คิดเป็นพื้นที่   14,959  ตารางเมตร   สภาพใช้งานได้ดี

                        (2)  ถนนลาดยาง                 จำนวน   2   สาย   คิดเป็นพื้นที่   47,000  ตารางเมตร   สภาพใช้งานได้
และมีบางส่วนเสียหายบางส่วน

                        (3)  รางระบายน้ำ                จำนวน  1  แห่ง  ยาว  83  เมตร  สภาพใช้งานได้ดี

                        (4)  ถนนลูกรังในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน   คิดเป็นพื้นที่    47,452 ตารางเมตร    สภาพใช้งานได้แต่จะ
ลำบากในฤดูฝน

                        (5) ถนนลูกรังและถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง  จำนวน  17  สาย  คิดเป็นพื้นที่        183,645  ตารางเมตร   สภาพใช้การได้แต่จะลำบากในฤดูฝน

 
        ระบบสาธารณูปโภค
 

                1.  การโทรคมนาคม

                        - ใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอบ้านเหลื่อม

                        - มีระบบโทรศัพท์สาธารณะ   13    ตู้

 

                2.  การไฟฟ้า

                        สำหรับประเภทการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในตำบลช่อระกา    มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน   แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน   แต่เป็นส่วนน้อยมากซึ่งการไฟฟ้าก็มีแผนงบประมาณที่จะต้องขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทั้งหมด

 

                3.  ระบบประปา

                        ประชาชนในตำบลบ้านช่อระกา  ได้รับการบริการด้านการประปาครบทุกหมู่บ้านโดยมีระบบประปา   จำนวน   6   แห่ง   ใช้บริการดังนี้

 

                                                ประปาชนบท  (กรมอนามัย)  บริการประชาชน  หมู่ที่  1 , 7 และ 8

                                                ประปาบ้านม่วง  (กรมทรัพยากรน้ำ)  บริการประชาชน  หมู่ที่  2

                                                ประปาบ้านขามเวียน (กรมทรัพยากรน้ำ) บริการประชาชน หมู่ที่  3 และ 9

                                                ประปาบ้านโนนเพ็ด (น้ำดิบกรมโยธาธิการ) บริการประชาชน หมู่ที่ 4

                                                ประปาบ้านดอนยาว (น้ำดิบกรมโยธาธิการ) บริการประชาชน หมู่ที่ 5

                                                ประปาบ้านหนองรัง (น้ำดิบกรมโยธาธิการ) บริการประชาชน หมู่ที่ 6