องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566


ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ให้มีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จึงประกาศเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-06
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-19
2023-12-19