องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


อบต.ช่อระกา รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy


         วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2566) เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา นำโดยนายสมบัติ เขตจัตุรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา แสดงเจตจำนงสุจริตและประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมแสดงพลังเจตจำนงสุจริตและนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย ส่งเสริมคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และมีผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนด ต่อไป

2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-06
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-19
2023-12-19