องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสมบัติ เขตจัตุรัส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-7690357


นายสมศักดิ์  โพธิ์นอก
นายจักรเพชร  ก่องนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.065-3547036
โทร.083-5360849

นางยุพาภรณ์ เทียนคำ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-5165596