องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายสิทธิธันต์ วิริยะเสถียร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
โทร. 089-5709213


นายวีระ รันสันเทียะ
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
โทร. 061-6202625
โทร. 086-2627123


นายวีระ รันสันเทียะ
นายสิทธิธันต์ วิริยะเสถียร นายสมบูรณ์ กิ่มนอก
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา หมู่ที่ 3
โทร. 061-6202625
โทร. 089-5709213
โทร. 089-2835017
นางโกสุม สีกระแจะ นายวรเชษฐ์ อินอ่อน นายบุญเสริม จันทเขต
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา หมู่ที่ 5
โทร. 092-6452599 โทร. 062-3986209 โทร. 062-3986209
นายขจร ทองโชติ นายเหี่ยน ระหารนอก นายโกมล จานนอก
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา หมู่ที่ 9
โทร. 089-2389085 โทร. 082-1505917 โทร. 080-7297728