องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 086-2627123
นายมนูญ ประจิตร์ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 094-2895911
   
 น.ส.ชนัดดา หาญนอก  นายลวง ทองสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 081-8775818 โทรศัพท์ 088-5950173
นายมนูญ ประจิตร์
นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นวช.ศึกษาฯ ชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ 094-2895911 โทรศัพท์ 083-1240170
 
นายสัญญา กองขุนทด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
โทรศัพท์ 082-1541695