องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
สำนักปลัด

น.ส.ชนัดดา หาญนอก
หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.ณัฏฐ์นรี ม่วงศิลา นางพิลาวัลย์ ทองสาย นายสมพร แสงนาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฏิบัติการ


-ว่าง-
นายนเรนทร์ พลแสน
นางแสงเดือน โพธิ์นอก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายสมควร ก่องนอก

พนักงานขับรถยนต์