องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
กองคลัง

นายลวง ทองสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง- นางสาวอาภาพร ชำนาญศึก
น.ส.ชลกานต์ กีขุนทด
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

-ว่าง-
    น.ส.อุไรวรรณ ข้องนอก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ