องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายมนูญ ประจิตร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
-ว่าง-
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
  น.ส.ประภัสสร จันทเขต
 
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นางสาวศิริวรรณ สัญจร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ