องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ

นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร
นวช.ศึกษาฯชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางจิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร
นวช.ศึกษาฯชำนาญการ
นางจงกล ไอยะไกษร นางรวยรินทร์ ขันทอง นางลำพึง อุ่นศรี
ครู ครู ครูนางสุภัทรา พูนภิญโญศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาคร กิ่งนอก นางอนงษนาฎ ข้องนอก นางวันเพ็ญ เคล้าเคลือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 (ผู้ดูแลเด็ก)