องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ

นายสัญญา กองขุนทด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

 

 
  นางสาวสิริยาพา ปัณณวัตร
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน