องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
บริการประชาชน E-service

บริการประชาชน E-Service องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระการะบบตรวจสอบสิทธิด้วยตัวเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยใช้หมายเลข บัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง

ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

แบบยืมครุภัณฑ์

แบบขอสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

แบบคำร้องทั่วไป