องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

          

             เดิมตำบลช่อระกา    เป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของอำเภอคง    ต่อมาปี    พ.ศ.  2519 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะตำบลช่อระกา    ตำบลวังโพธิ์     ตำบลบ้านเหลื่อม    และตำบลโคกกระเบื้อง ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม   เมื่อวันที่   27   กันยายน   2519   และเป็นอำเภอบ้านเหลื่อมจนถึงปัจจุบันนี้

 

                        ตำบลช่อระกา   เป็นตำบล   1  ใน  4   ตำบลของอำเภอบ้านเหลื่อม   ซึ่งแยกจากตำบลวังโพธิ์  ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน   และได้ยกฐานะจากสภาตำบลช่อระกา  เป็นองค์การบริหาร-ส่วนตำบลช่อระกา   เมื่อปี  พ.ศ.  2539