องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
 

 
"พัฒนาทุกด้าน บริหารแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส หัวใจคือประชาชน"
วิสัยทัศน์
     องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นอนาคต ดังนี้