องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]139
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 2 ต.ค. 2560 ]4
23 นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง) [ 29 ม.ค. 2559 ]152
24 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) [ 29 ม.ค. 2559 ]147
25 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) [ 29 ม.ค. 2559 ]156
26 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) [ 29 ม.ค. 2559 ]153
27 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ม.ค. 2559 ]151
28 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ม.ค. 2559 ]143
29 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) [ 29 ม.ค. 2559 ]125
30 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ม.ค. 2559 ]134
31 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ม.ค. 2559 ]119
32 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ม.ค. 2559 ]126
33 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 29 ม.ค. 2559 ]115
34 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) [ 29 ม.ค. 2559 ]121
 
|1หน้า 2