องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 24 ม.ค. 2567 ]12
2 คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2566 ]16
3 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 2 ต.ค. 2566 ]19
4 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]12
5 คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]12
6 คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 2 ต.ค. 2566 ]8
7 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2566 ]16
8 คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณ [ 7 เม.ย. 2566 ]74
9 คู่มือคำสั่งด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2566 ]50
10 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2566 ]62
11 คู่มือการยืม-การคืน ทรัพย์สินของทางราชการ [ 30 ก.ย. 2565 ]76
12 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 1 ก.ย. 2565 ]62
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 6 ต.ค. 2564 ]198
14 คู่มือการปฎิบัติงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2564 ]151
15 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]159
16 คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยืสินของราชการ (กรณีการยืมใช้พัสดุ) [ 1 ต.ค. 2564 ]150
17 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]155
18 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]152
19 ขั้นตอนการขอจดทะเบียนคนพิการ [ 31 มี.ค. 2564 ]166
20 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนคนพิการ [ 31 มี.ค. 2564 ]196
 
หน้า 1|2|3