องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2566 ]0
2 คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณ [ 7 เม.ย. 2566 ]58
3 คู่มือคำสั่งด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2566 ]35
4 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2566 ]46
5 คู่มือการยืม-การคืน ทรัพย์สินของทางราชการ [ 30 ก.ย. 2565 ]64
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 1 ก.ย. 2565 ]46
7 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 6 ต.ค. 2564 ]180
8 คู่มือการปฎิบัติงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2564 ]138
9 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]138
10 คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยืสินของราชการ (กรณีการยืมใช้พัสดุ) [ 1 ต.ค. 2564 ]134
11 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]140
12 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]138
13 ขั้นตอนการขอจดทะเบียนคนพิการ [ 31 มี.ค. 2564 ]154
14 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนคนพิการ [ 31 มี.ค. 2564 ]183
15 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 31 มี.ค. 2564 ]143
16 ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี [ 31 มี.ค. 2564 ]137
17 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 31 มี.ค. 2564 ]152
18 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]190
19 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้า [ 31 มี.ค. 2564 ]177
20 ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า เรื่อง การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า [ 31 มี.ค. 2564 ]144
 
หน้า 1|2