องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขั้นตอนการรับสมัครเด็กเข้าเตรียมความพร้อมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 มี.ค. 2564 ]114
22 คู่มือการปฏิบัติงานขบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ต.ค. 2563 ]108
23 แผนผังขั้นตอนการให้บริการ กองคลัง [ 2 ต.ค. 2563 ]94
24 คู่มือการปฎิบัติงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2563 ]90
25 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]93
26 คู่มือการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายตามประเพณี [ 23 มิ.ย. 2563 ]105
27 คู่มือ “การปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ” [ 9 ม.ค. 2563 ]89
28 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 ธ.ค. 2562 ]89
29 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย [ 5 พ.ย. 2562 ]102
30 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2562 ]80
31 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. e-LAAS [ 30 ก.ย. 2562 ]105
32 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอบต.ช่อระกา [ 30 ก.ย. 2562 ]103
33 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 30 ก.ย. 2562 ]92
34 คู่มือการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 30 ก.ค. 2562 ]92
 
|1หน้า 2