องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานบริการไฟฟ้าสาธารณะ [ 31 มี.ค. 2564 ]118
22 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการขออนุญาตขุดดินและถมดิน [ 31 มี.ค. 2564 ]157
23 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 31 มี.ค. 2564 ]122
24 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการคำร้องทั่วไป กองช่าง [ 31 มี.ค. 2564 ]131
25 ขั้นตอนการรับสมัครเด็กเข้าเตรียมความพร้อมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 มี.ค. 2564 ]154
26 คู่มือการปฏิบัติงานขบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 30 ธ.ค. 2563 ]178
27 แผนผังขั้นตอนการให้บริการ กองคลัง [ 2 ต.ค. 2563 ]111
28 คู่มือการปฎิบัติงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2563 ]106
29 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]110
30 คู่มือการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายตามประเพณี [ 23 มิ.ย. 2563 ]140
31 คู่มือ “การปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ” [ 9 ม.ค. 2563 ]104
32 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 ธ.ค. 2562 ]106
33 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย [ 5 พ.ย. 2562 ]143
34 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2562 ]97
35 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. e-LAAS [ 30 ก.ย. 2562 ]144
36 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอบต.ช่อระกา [ 30 ก.ย. 2562 ]138
37 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 30 ก.ย. 2562 ]112
38 คู่มือการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 30 ก.ค. 2562 ]109
 
|1หน้า 2