องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.4/4 [ 22 ต.ค. 2564 ]219
2 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 ต.ค. 2564 ]163
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งและคณะกรรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ช่อระกา [ 6 ต.ค. 2564 ]222
4 ประกาศให้มีการเลือกตัังนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ.ถ.1/1 [ 6 ต.ค. 2564 ]211
5 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ส.ถ.1/1 [ 6 ต.ค. 2564 ]217
6 ประกาศจำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2564 ]206
7 หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส.ถ./ผ.ถ. 4/2 (สมาชิกสภา อบต.) [ 6 ต.ค. 2564 ]162
8 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ส.ถ./ผ.ถ. 4/1 [ 6 ต.ค. 2564 ]202
9 บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบต. ส.ถ./ผ.ถ. 4/1 [ 6 ต.ค. 2564 ]168
10 หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส.ถ./ผ.ถ. 4/2(นายก) [ 6 ต.ค. 2564 ]153
11 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส.ถ./ผ.ถ. 4/1 [ 6 ต.ค. 2564 ]196
12 บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกอบต. ส.ถ./ผ.ถ. 4/1 [ 6 ต.ค. 2564 ]155
13 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ช่อระกา [ 4 ต.ค. 2564 ]214
14 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง [ 4 ต.ค. 2564 ]169