องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 (5)ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]35
2 (1)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]38
3 (2)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร(มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(เพิ่มเติม)) [ 7 เม.ย. 2566 ]47
4 (2)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร(แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 7 เม.ย. 2566 ]51
5 (4)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]45
6 (1)การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]48
7 (1)(2)ประกาศคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ [ 7 เม.ย. 2566 ]48
8 (1)การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล) [ 7 เม.ย. 2566 ]39
9 (1)การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(หลักเกณฑ์คัดเลือกให้สูงขึ้นสายวิทยาศาสตร) [ 7 เม.ย. 2566 ]41
10 (1)ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (มาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 7 เม.ย. 2566 ]43
11 (1)ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (มาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 [ 7 เม.ย. 2566 ]41
12 (1)หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(คัดเลือกมีเหตุพิเศษ) [ 7 เม.ย. 2566 ]38
13 (1)หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(ประเภททั่วไปและวิชาการ) [ 7 เม.ย. 2566 ]47
14 (1)หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(มาตรฐานทั้วไปการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560) [ 7 เม.ย. 2566 ]48
15 (2)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร(บรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับมาเข้ารับราชการ) [ 7 เม.ย. 2566 ]44
16 (2)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร(หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารบุคคล) [ 7 เม.ย. 2566 ]43
17 (2)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร(หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง) [ 7 เม.ย. 2566 ]41
18 (3)การพัฒนาบุคลากร(หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล) [ 7 เม.ย. 2566 ]50
19 (3)การพัฒนาบุคลากร(หลักเกณฑ์การพัฒนาและปฐมนิเทศ) [ 7 เม.ย. 2566 ]53
20 (4)การประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา) [ 7 เม.ย. 2566 ]46
 
หน้า 1|2