องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 447 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 2 ต.ค. 2560 ]140
262 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2560 ]100
263 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่ง คสช.ที่ 8/2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]102
264 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ช่อระกา [ 15 ส.ค. 2560 ]101
265 ประกาศการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ [ 7 ก.ค. 2560 ]101
266 ประกาศการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ [ 26 มิ.ย. 2560 ]137
267 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ [ 22 พ.ค. 2560 ]109
268 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 22 พ.ค. 2560 ]111
269 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต [ 2 ก.พ. 2560 ]98
270 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 31 ต.ค. 2559 ]104
271 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 25 ต.ค. 2559 ]103
272 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 17 ต.ค. 2559 ]108
273 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 12 ต.ค. 2559 ]141
274 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 10 ต.ค. 2559 ]96
275 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 5 ต.ค. 2559 ]97
276 การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]145
277 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 3 ต.ค. 2559 ]101
278 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 3 ต.ค. 2559 ]96
279 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2559 ]134
280 ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 30 ก.ย. 2559 ]96
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23