องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 486 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2560 ]109
302 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่ง คสช.ที่ 8/2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]110
303 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ช่อระกา [ 15 ส.ค. 2560 ]111
304 ประกาศการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ [ 7 ก.ค. 2560 ]110
305 ประกาศการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ [ 26 มิ.ย. 2560 ]148
306 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ [ 22 พ.ค. 2560 ]118
307 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 22 พ.ค. 2560 ]121
308 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต [ 2 ก.พ. 2560 ]109
309 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 31 ต.ค. 2559 ]112
310 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 25 ต.ค. 2559 ]113
311 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 17 ต.ค. 2559 ]120
312 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 12 ต.ค. 2559 ]153
313 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 10 ต.ค. 2559 ]109
314 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 5 ต.ค. 2559 ]110
315 การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]160
316 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 3 ต.ค. 2559 ]113
317 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 3 ต.ค. 2559 ]107
318 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2559 ]148
319 ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 30 ก.ย. 2559 ]106
320 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ อบต.ช่อระกา [ 4 ก.ย. 2559 ]165
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25