องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 507 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ [ 4 ต.ค. 2562 ]138
242 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 2 ต.ค. 2562 ]129
243 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ต.ค. 2562 ]157
244 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 2 ต.ค. 2562 ]129
245 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 ต.ค. 2562 ]130
246 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 2 ต.ค. 2562 ]130
247 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ต.ค. 2562 ]127
248 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 2 ต.ค. 2562 ]124
249 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 2 ต.ค. 2562 ]129
250 ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]129
251 ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 ต.ค. 2562 ]123
252 ประกาศ นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]172
253 ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2562 ]130
254 ประกาศ เจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 1 ต.ค. 2562 ]125
255 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบเมษายน-กันยายน) กองสวัสดิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]127
256 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]133
257 รายงานการบทวน ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ [ 8 ก.ค. 2562 ]139
258 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอบต.ช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 ก.ค. 2562 ]196
259 จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ [ 3 ก.ค. 2562 ]133
260 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]189
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26