องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 515 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษจิกายน [ 3 พ.ย. 2560 ]175
322 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ [ 3 ต.ค. 2560 ]136
323 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาเป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 ต.ค. 2560 ]168
324 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 2 ต.ค. 2560 ]185
325 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง การกำหนดนโยบ้านด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 2 ต.ค. 2560 ]139
326 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 ต.ค. 2560 ]134
327 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 2 ต.ค. 2560 ]136
328 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 2 ต.ค. 2560 ]152
329 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 2 ต.ค. 2560 ]178
330 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2560 ]136
331 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่ง คสช.ที่ 8/2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]140
332 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ช่อระกา [ 15 ส.ค. 2560 ]143
333 ประกาศการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ [ 7 ก.ค. 2560 ]134
334 ประกาศการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ [ 26 มิ.ย. 2560 ]177
335 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ [ 22 พ.ค. 2560 ]148
336 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 22 พ.ค. 2560 ]149
337 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต [ 2 ก.พ. 2560 ]138
338 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 31 ต.ค. 2559 ]140
339 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 25 ต.ค. 2559 ]139
340 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 17 ต.ค. 2559 ]150
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26